Prasības

Nodrošiniet godīgu atalgojumu kakao audzētājiem un audzētavu strādniekiem

Šokolādes kompānijām jāgarantē pietiekami ienākumi mazo audzētavu īpašniekiem un viņu strādniekiem, lai viņu un viņu ģimeņu dzīves apstākļi varētu būt pienācīgi un atbilstoši dzīves izmaksām viņu valstī. Audzētāju un strādnieku vidējie ienākumi Rietumāfrikā ir daudzkārt zemāki par nabadzības līmeni, kas nozīmē -- viņi dzīvo par 1,25 ASV dolāriem un mazāk dienā. Ienākumiem vajadzētu segt strādnieku un viņu ģimeņu pamata vajadzības - mītni, pārtiku, dzeramo ūdeni, veselības aprūpi, izglītību, bērnu audzināšanu, nodokļus un transportu. Mazo audzētavu īpašniekiem šādus ienākumus nodrošinātu godīga minimālā iepirkuma cena par kakao pupiņām, kas ļautu viņiem maksāt pienācīgu algu darbiniekiem. Tāpat godīga samaksa ļautu audzētājiem atteikties no bērnu darba un vecāki varētu segt bērnu skolas izmaksas. 

 

Ievērojiet cilvēktiesības un darba tiesības visos kakao piegādes ķēdes posmos un neatbalstiet bērnu darba izmantošanu

Šokolādes kompānijām jānodrošina cilvēktiesību ievērošana un pienācīgi darba apstākļi, pilnībā respektējot un ieviešot starptautiski atzītus principus, kurus nosaka Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija un Starptautiskā Darba organizācija. Kotdivuārā un Ganā vien gandrīz 2 miljoni bērnu strādā kakao plantācijās, simtiem tūkstoši no viņiem strādā tādos apstākļos, kuri saskaņā ar starptautiskajiem standartiem nav atļauti. Šo kakao audzēšanā pastāvošo nozīmīgo pārkāpumu dēļ uzņēmumiem īpaši jāiestājas pret bērnu darbaspēka izmantošanu saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas 182. un 138. konvenciju.

 

 

Veiciniet kakao audzētāju kapacitāti īstenot ilgtspējīgu un diversificētu lauksaimniecību

Šokolādes kompāniju pienākums ir sekmēt līdzsvarotas ekoloģiskās un klimata sistēmas uzturēšanu, kā arī labu augsnes un ūdens kvalitāti, atbalstot ilgtspējīgu kakao ražošanu. Tām jāpalīdz paaugstināt audzētāju kapacitāti diversificēt lauksaimniecības darbību, jo tam ir izšķirīga nozīme mazo audzētāju dzīves apstākļu uzlabošanā. Dažādu kultūru audzēšana un pārdošana stabilizēs audzētāju un viņu darbinieku ienākumus, samazinot atkarību no kakao biznesa, kurš tikpat kā nenes peļņu. Turklāt lauksaimniecības diversifikācija aizsargās no krīzēm, kuras rada slikta raža laika apstākļu dēļ, samazinās kraso cenu svārstību negatīvo ietekmi un uzlabos pārtikas drošību. Tāpēc šokolādes kompānijām jānodrošina audzētājiem regulāras apmācības par klimatam un dabas resursiem draudzīgu lauksaimniecības praksi un diversifikācijas metodēm.

Ievērojiet augstāk minētās prasības, pieņemot neatkarīgu sertifikācijas un uzraudzīšanas sistēmu

Šokolādes kompānijām jāizmanto neatkarīga produktu sertifikācijas sistēma, kuru papildina ārēja uzraudzības sistēma, kas garantētu atbilstību sociālajiem un ekoloģiskajiem standartiem un nodrošinātu pilnīgu caurskatāmību visā piegādes ķēdē. Tā kā šobrīd no visiem šokolādes produktiem tikai neliela daļa tiek neatkarīgi sertificēti, uzņēmumiem ievērojami jāpalielina sertificēta kakao izmantošana un jānosprauž ilgtermiņa mērķis - visus produktus ražot saskaņā ar šiem standartiem.